KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod pocztowy 62-080 Sady, ul. Za Motelem 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 366468060. („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem Intrex sp. z o.o., ul. Za Motelem 7, 62-080 Sady lub mailowo:  rodo@intrex.pl.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • zapewnienia pełnej obsługi Newslettera, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom, firmom, którym zlecimy obsługę i wysyłkę newslettera.
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do czasu zaprzestania przesyłania przez nas informacji handlowych za pomocą newslettera, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienieważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolnościlub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie materiałów marketingowych, w tym aktualnych ofert i informacji o promocjach.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!