Informacja o Administratorze Danych

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod pocztowy 62-080 Sady, ul. Za Motelem 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 36646806. („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem Intrex sp. z o.o., ul. Za Motelem 7, 62-080 Sady lub mailowo: intrex@intrex.pl.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

  • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
  • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
  • statystycznym

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom, firmom, którym zlecimy obsługę i wysyłkę newslettera.
  • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do czasu zaprzestania przesyłania przez nas informacji handlowych za pomocą newslettera, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie materiałów marketingowych, w tym aktualnych ofert i informacji o promocjach.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG ):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!