KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA POBIERANIA PLIKU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 366468060 (dalej jako „My”)

Kontakt:

Może Pani/Pan kontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, gmina Tarnowo Podgórne, lub mailowo na adres: rodo@intrex.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane,w stosownym przypadku, w następujących celach w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

 

 • obsługi Pani/Pana wniosku o wysłanie plikuskierowanegoprzez formularz pobierania pliku znajdujący się na stronie intrex.pl poprzez przesłanie pliku na podany przez Panią/Pana w formularzu adres e-mail – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe takie jak e-mail lub numer telefonu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celów marketingu bezpośredniego naszych produktów,
 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy nami a Panią/Panem albo podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa daneprzetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przechowywania danych dla celów statystycznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ochrony formularza przed nadużyciami oraz spamemna podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W Witrynie wykorzystujemy usługę reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatnościWarunkom korzystania z usług Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w naszej witrynie. ReCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, właściwości przeglądarki (w tym: typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), dane Pani/Pana konta Google (jeżeli jest Pani/Pan zalogowany), Pani/Pana zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych, Pani/Pana zachowania przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA), w razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów oraz wysyła je do Google w celu analizy. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi reCAPTCHA, informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam.

Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Dane będziemy w stosownych przypadkach przekazywać:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery (w tym serwery pocztowe), firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu lub do momenturealizacji celów przetwarzania, w szczególności celu w postaci dostarczenia Pani/Panu wybranego przez Panią/Pana pliku wskazanego w formularzu oraz celu marketingowego naszych produktów
– w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynikającego z nałożonego na nas prawnego obowiązku dane będą przetwarzane przez okres wymagany tym obowiązkiem.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Pani/Panu,w stosownych przypadkach i w graniach określonych w przepisach prawa (art. 15-23 RODO), następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.Przy przesyłaniu danych osobowych do państw trzecich Google korzysta ze standardowych klauzul umownych (SKU). Kopię SKU może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z dostawcą narzędzia.

Informacja o dobrowolności/niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Pani/Pana wniosku o wysłanie plikuz uwzględnieniem stosownych celów przetwarzania, o których mowa powyżej.

Informacja dotycząca profilowania:

Na podstawie zgromadzonych w niniejszym formularzu danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Pragniemy wskazać, iż wymaganie podania danych w postaci adresu email oraz nr telefonu – obu jako obowiązkowych, stanowi w naszej ocenie naruszenie zasady minimalizacji danych osobowych co może skutkować nałożeniem na Intrex administracyjnej kary pieniężnej. Pragniemy również wskazać na ryzyko związane z zaniechaniem zbierania zgód na marketing bezpośredni Państwa produktów z wykorzystaniem kanałów komunikacji takich jak e-mail czy telefon. Przepisy obowiązującego prawa w przypadku tego rodzaju przetwarzania wskazują na trzy wymagane do uzyskania zgody tj. pierwsza dotyczy zgody na otrzymywanie informacji handlowych, druga – używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, trzecia – przetwarzania danych osobowych w tych celach. O ile można rozważyć zasadność oparcia przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, o tyle takie założenie nie zwalnia Państwa z obowiązku pozyskania pozostałych dwóch zgód, tj. zgody na otrzymywanie informacji handlowych wymaganej przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wymakanej przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne. Chociaż stanowiska organów i doktryny w tym zakresie są podzielone to można również rozważyć możliwość zawarcia tych zgód w jednym oświadczeniu, bez potrzeby zbierania trzech odrębnych zgód (z RODO, u.ś.u.d.e. i P.t.) lub przynajmniej dwóch z nich (z u.ś.u.d.e. i P.t. – przy założeniu, że zgodę z RODO zastępujemy podstawą przetwarzania w postaci prawnie uzasadnionego interesu administratora). Jednakże wybór rozwiązania polegającego na zaniechaniu zbierania co najmniej dwóch zgód (z u.ś.u.d.e. i P.t.) stanowi, w naszej ocenie, naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi z tego tytułu. Do Państwa należy jednak ostateczna decyzja jakie rozwiązanie Państwo zastosują. Nasze rekomendacje dotyczące sposobu zbierania wyżej wymienionych zgód pozostają analogiczne do rekomendacji dotyczących sposobu zbierania zgód na wysyłkę newslettera.

 

Zwracamy uwagę na zastrzeżenia i rekomendacje przesłane przez nas do Państwa w dniu 30 marca 2023 r. w związku z wykorzystywaniem przez Państwa narzędzia reCaptcha.

 

 

Z informacji uzyskanych na spotkaniu z Panią Adrianną w dniu 21.04.2023 r. wynika, że korzystają Państwo z usługi Livespace. Z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych znajdującej się na stronie livespace.io wynika, że dane osobowe przetwarzane w ramach tej usługi mogą być przekazywane poza EOG. Z listy dalszych podmiotów przetwarzających stanowiącej załącznik do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych można wnioskować, że dane osobowe przetwarzane w ramach tej usługi nie są przekazywane poza EOG, jednakże rekomendujemy Państwu wystosowanie do dostawcy tej usługi zapytania, czy napewno dane osobowe nie są przez niego przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

 

Uprzejmie proszę o weryfikację ze stanem faktycznym.

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!