KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA POBIERANIA PLIKU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 366468060 (dalej jako „My”)

Kontakt:

Może Pani/Pan kontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, gmina Tarnowo Podgórne, lub mailowo na adres: rodo@intrex.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane, w stosownym przypadku, w następujących celach w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

 

1)        obsługi Pani/Pana wniosku o wysłanie pliku skierowanego przez formularz pobierania pliku znajdujący się na stronie www.intrex.pl poprzez przesłanie pliku na podany przez Panią/Pana w formularzu adres e-mail – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2)        Pani/Pana dane osobowe takie jak e-mail lub numer telefonu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celów marketingu bezpośredniego naszych produktów,

3)        nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy nami a Panią/Panem albo podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4)        w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa dane przetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5)        przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6)        ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7)        przechowywania danych dla celów statystycznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8)        ochrony formularza przed nadużyciami oraz spamem na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W Witrynie wykorzystujemy usługę reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatności Warunkom korzystania z usług Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w naszej witrynie. ReCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, właściwości przeglądarki (w tym: typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), dane Pani/Pana konta Google (jeżeli jest Pani/Pan zalogowany), Pani/Pana zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych, Pani/Pana zachowania przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA), w razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów oraz wysyła je do Google w celu analizy. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi reCAPTCHA, informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam.

Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Dane będziemy w stosownych przypadkach przekazywać:

  osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

  podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery (w tym serwery pocztowe), firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,

  podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu realizacji celów przetwarzania, w szczególności celu w postaci dostarczenia Pani/Panu wybranego przez Panią/Pana pliku wskazanego w formularzu oraz celu marketingowego naszych produktów
– w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku przetwarzania danych osobowych wynikającego z nałożonego na nas prawnego obowiązku dane będą przetwarzane przez okres wymagany tym obowiązkiem.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Pani/Panu, w stosownych przypadkach i w graniach określonych w przepisach prawa (art. 15-23 RODO), następujące prawa:

a)    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez spółki z grupy Google, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do USA w tym przypadku jest udział Google LLC w programie „Ram ochrony danych UE-USA.” Zwracamy uwagę, że firma Google również może przekazywać dane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z usług tych podmiotów. W przypadku korzystania przez Google z usług podmiotów z krajów, które podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych podstawę przekazywania danych do Państwa trzeciego stanowi taka decyzja. W przypadku zaś podmiotów z krajów, które nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – podstawę przekazywania danych do Państwa trzeciego przez Google stanowią stosowne standardowe klauzule umowne zgodne z decyzją Komisji Europejskiej (SKU). Kopię SKU może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z dostawcą narzędzia.

Informacja o dobrowolności/niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Pani/Pana wniosku o wysłanie pliku z uwzględnieniem stosownych celów przetwarzania, o których mowa powyżej.

Informacja dotycząca profilowania:

Na podstawie zgromadzonych w niniejszym formularzu danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!