KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 366468060.

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem:ul. Za Motelem 7, 62-080 Sady, gmina Tarnowo Podgórne lub mailowo: rodo@intrex.pl.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6,żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania, w tym:podmiotom zajmującym się obsługą naszych systemów informatycznych oraz obsługującym nasze serwery pocztowe.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami, przez okres wskazany w treści udzielonej nam zgody.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy przepisu prawa.
 3. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach KodeksuPracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!